Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 22 2017

Reposted fromshakeme shakeme
Reposted fromshakeme shakeme
2714 da4e 390
Reposted frommisterpeter misterpeter
6683 7a2d 390
Reposted fromslodziak slodziak viaendlesslove16 endlesslove16
0426 84d9 390
Reposted fromrisky risky viajasminnie jasminnie
7332 a5d9 390
Reposted fromsamozatrucie samozatrucie vialady-fraser lady-fraser

Szczęście ma wiele definicji. Pewne jest, że każdy chce go doświadczyć i zatrzymać w swoim życiu na dłużej. Według psychologii pozytywnej, której ojcem jest Martin Seligman, szczęście to dobrostan.

Można wyróżnić dwa rodzaje dobrostanu: hedonistyczny (zjedzenie dobrego posiłku, oglądanie pięknych krajobrazów, posiadanie pożądanych przedmiotów) oraz eudajmonistyczny (akceptacja siebie, pozytywne relacje z innymi, rozwój osobisty, celowość życia, kontrola nad otoczeniem, autonomia).

Czasem dzień jest zły tylko dlatego, że Cię w nim nie ma.
— m
Reposted fromffinak ffinak viaday11shadow day11shadow
5476 c44c 390
Reposted fromtwice twice viaendlesslove16 endlesslove16
Splotłam palce z jego palcami, czując uspokajające ciepło jego dłoni.
— Jojo Moyes - “Zanim się pojawiłeś”
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaday11shadow day11shadow
3007 c2d2 390
Reposted fromFlau Flau viajasminnie jasminnie
Reposted fromFlau Flau viajasminnie jasminnie
9446 8a74 390
0508 0fba 390
Reposted fromcarol91 carol91 viajasminnie jasminnie
1354 ed87 390
Reposted fromhahaha-no hahaha-no viajasminnie jasminnie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl